Trung Cấp

Y sỹ

Ngành đào tạo: Y SỸ  Mã ngành: 5720101 Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...

Dược

Ngành đào tạo: DƯỢC   Mã ngành: 5720201 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...

Điều dưỡng

Ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 5720301 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...