Category Archives: QUY CHẾ ĐÀO TẠO

QUY CHE DAO TAO THEO THONG TU 04-2022

Quy chế đào tạo

QUY CHẾ Đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của trường Trung... [Chi tiết]

Quy chế đào tạo theo tín chỉ

QUY CHẾ Đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của trường Trung... [Chi tiết]

0969.390.333
Liên hệ