Quy chế đào tạo theo tín chỉ

QUY CHẾ
Đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ tại trường trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo; xét và công nhận tốt nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan đến hoạt động đào tạo trình độ trung cấp thực hiện theo phương thức tín chỉ tại trường trung cấp Y Dược Vạn Hạnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Đào tạo theo phương thức tín chỉ là phương thức đào tạo trong đó người học chủ động lựa chọn theo quy định của trường để học và tích lũy từng mô đun, môn học (gọi là học phần) cho tới khi hoàn tất toàn bộ chương trình. Người học tích lũy đủ các học phần được quy định trong chương trình của ngành, nghề học thì được xét cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 3. Thời gian khóa học và thời gian hoạt động giảng dạy

1. Thời gian đào tạo là thời gian được thiết kế để người học hoàn thành một chương trình cụ thể và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình đó, cụ thể:

a) Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng tín chỉ quy định cho từng chương trình, có thời gian đào tạo từ 01 đến 02 năm.

b) Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông;

2. Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình bao gồm thời gian tối đa để hoàn thành các học phần trong chương trình, được tính từ thời điểm bắt đầu học phần thứ nhất đến khi hoàn thành học phần cuối cùng của chương trình.

a) Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình bảo đảm không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho chương trình từ hai đến ba năm học, không vượt quá ba lần thời gian thiết kế cho chương trình từ một đến dưới hai năm học.

b) Ngoài ra, Hiệu trưởng xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa đối với người học thuộc vào một trong các trường hợp sau: Được điều động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh – quốc phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục học tại trường; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học;

c) Người học cùng lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hoàn thành hai chương trình bằng thời gian tối đa lớn nhất để hoàn thành một trong hai chương trình và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.

3. Thời gian tổ chức giảng dạy

a) Thời gian tổ chức giảng dạy của trường trong thời gian từ 07h30 giờ đến 21h10 giờ hàng ngày, trừ các nội dung bắt buộc phải giảng dạy ngoài thời gian quy định này mới đủ điều kiện thực hiện;

b) Tổng thời lượng học tập theo thời khóa biểu đối với một người học trong một ngày không quá 8 giờ, trừ các nội dung bắt buộc phải có nhiều thời gian hơn 8 giờ mới đủ điều kiện thực hiện. Trong đó, một tuần học không bố trí quá 30 giờ lý thuyết; trong một ngày, không bố trí quá 6 giờ lý thuyết.

C) Một giờ học thực hành/tích hợp là 60 phút; một giờ học lý thuyết là 45 phút.

►Mời xem chi tiết

0969.390.333
Liên hệ