Thông báo về việc nộp học phí trễ hạn học kỳ 1 năm học 2017-2018