Thông báo cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16