Đào tạo

Quy chế đào tạo theo tín chỉ

QUY CHẾ Đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp...