Trung Cấp

Điều dưỡng

Ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 5720301 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...

Y sỹ y học cổ truyền

Ngành đào tạo: Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN Mã ngành: 5720102 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt...

Chế biến & bảo quản thực phẩm

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM Mã ngành: 5540108 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt...