Quy chế HS-SV

23/May/2017

Để học tham gia học tập tốt tại trường học sinh cần tìm hiểu rõ quy chế đào tạo trung cấp cuyên nghiệp với những quy định cụ thể về chương trình, thời gian đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo chế độ báo cáo và hình thức xử lý vi phạm,…